CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ

DU LỊCH NGÔI SAO GROUP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

                    

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

1.Thời gian:

13h30 Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022

2. Địa điểm:

141 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

   

Thời gian

Nội dung chương trình

I

THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

13h30-14h00

Đón tiếp đại biểu, cổ đông

 

Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu

14h00-14h15

Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

 

Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

 

Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

 

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

 

Thông qua Chương trình đại hội

 

Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

II

TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHCĐ VÀ THẢO LUẬN

14h15-14h45

Trình bày các Báo cáo và tờ trình:

 

-  Báo cáo của HĐQT Tổng kết HĐKD năm 2022 và Kế hoạch KD năm 2023

 

-  Tờ trình của HĐQT thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

14h45-15h00

Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời

III

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

15h00-15h15

Biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHCĐ

IV

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

V

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

15h15-15h30

Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Tuyên bố bế mạc Đại hội

 

 

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946 99 11 66
x