HỒ SƠ XIN THỊ THỰC Ý

CÔNG TÁC - DU LỊCH - THĂM THÂN

I. VISA Ý CÔNG TÁC

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

Hộ khẩu ( sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

4

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn (sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

5

Bảo hiểm du lịch ( tương ứng với số ngày dự kiến đi)

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

6

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng),

- Giấy nộp thuế 6 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu)

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 6 tháng gần nhất ( SAO KÊ TRƯỚC NGÀY NỘP HỒ SƠ 1-2 NGÀY)

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( sao y công chứng),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong 6 tháng gần nhất ( sao kê trước ngày nộp hồ sơ 1-2 ngày)

- Quyết định cử đi công tác

- Hồ sơ công ty: Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y), giấy nộp thuế 6 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu), sao kê tài khoản ngân hàng công ty 6 tháng gần nhất. ( sao kê trước ngày nộp hồ sơ 1-2 ngày)

- Sổ bảo hiểm xã hội (Sao y công chứng)

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

7

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200 triệu

 

8

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 6 tháng gần nhất ( sao kê trước ngày nộp hồ sơ 1-2 ngày)

 

9

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( sao y công chứng)

 

10

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

CHỨNG MINH TỪ PHÍA CÔNG TY MỜI BÊN Ý

11

Thư mời từ công ty Ý (theo mẫu)  trong đó nêu rõ mục đích chuyến đi, thời gian, địa điểm lưu trú, địa điểm làm việc v…v… của khách hàng

 

 

12

Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty (bản copy)

 

13

Chứng minh thư hoặc hộ chiếu có hiệu lực của người mời (bản copy)

 

12

Những bằng chứng về mối liên hệ công việc từ trước với công ty tại Ý:

+ Bằng chứng về các cuộc họp

+ Trao đổi công việc qua email

+ Các hoạt động khác của công ty/ chứng từ, hóa đơn

 

 

Lưu ý: Tất cả giấy tờ trên yêu cầu 2 bản: 1 bản giấy do người nộp hồ sơ trình tại thời điểm nộp hồ sơ, 1 bản yêu cầu Công ty Ý e.mail trực tiếp đến Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh qua email: hochiminh.visti@esteri.it và hochiminh.commerciale@esteri.it

II. VISA Ý DU LỊCH

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

Hộ khẩu ( sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

4

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn (sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

5

Giấy khai sinh ( sao y công chứng trên khổ giấy A4) ( nếu con cái đi chung với ba/mẹ)

 

6

Bảo hiểm du lịch ( tương ứng với số ngày dự kiến đi)

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

7

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng),

- Giấy nộp thuế 6 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu)

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 6 tháng gần nhất ( nếu có)

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( sao y công chứng),

- Sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 6 tháng gần nhất

( trước ngày nộp hồ sơ vào LSQ 1-2 ngày)

- Đơn nghỉ phép khớp với ngày dự kiến đi

 

Nghỉ hưu: Thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu, sao kê tài khoản ngân hàng 6 tháng gần nhất ( nếu được chuyển khoản)

 

Học sinh, sinh viên: Xác nhận đang học ở trường, thẻ học sinh/sinh viên, đơn xin nghỉ học ( nếu có)

Giấy đồng ý của ba hoặc mẹ cho đi + cmnd sao y của người cho đi

 ( ba/mẹ)  ( nếu ba hoặc mẹ không đi cùng)

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

8

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200 triệu

 

9

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 6 tháng gần nhất ( trước ngày nộp hồ sơ vào LSQ 1-2 ngày)

 

10

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( sao y công chứng)

 

11

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

III. VISA Ý THĂM THÂN

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

Hộ khẩu ( sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

4

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn (sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

5

Giấy khai sinh ( sao y công chứng trên khổ giấy A4) ( nếu con cái đi chung với ba/mẹ)

 

6

Bảo hiểm du lịch ( tương ứng với số ngày dự kiến đi)

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

7

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng),

- Giấy nộp thuế 6 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu)

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 6 tháng gần nhất ( trước 1-2 ngày đi nộp hồ sơ)

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( sao y công chứng),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất ( trước 1-2 ngày đi nộp hồ sơ)

- Đơn nghỉ phép khớp với ngày dự kiến đi

 

Nghỉ hưu: Thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu, sao kê tài khoản ngân hàng 6 tháng gần nhất ( nếu được chuyển khoản)

 

Học sinh, sinh viên: Xác nhận đang học ở trường, thẻ học sinh/sinh viên, đơn xin nghỉ học ( nếu có)

Giấy đồng ý của ba hoặc mẹ cho đi + cmnd sao y của người cho đi ( ba/mẹ)  ( nếu ba hoặc mẹ không đi cùng)

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

8

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200tr

 

9

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất ( trước 1-2 ngày đi nộp hồ sơ)

 

10

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( sao y công chứng trên khổ A4)

 

11

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

CHỨNG MINH TỪ PHÍA NGƯỜI MỜI BÊN Ý

12

Thư bảo lãnh ghi đầy đủ thông tin và ký tên ( theo mẫu) người mời phải gửi email cho LSQ Ý qua địa chỉ ( Fax: +84 8 3827 5444,  email: hochiminh.visti@esteri.it)

 

13

Thư mời viết tay hoặc đánh máy ghi rõ nội dung qua từ ngày nào đến ngày nào, qua với mục đích gì

 

14

Bản sao hộ chiếu người mời

 

15

Bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa 2 bên : giấy khai sinh, hình ảnh, thư từ, email, giấy tờ khác.....

 

 

16

Nếu người mời chi trả chi phí chuyến đi, yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tài chính của người mời:

  • Xác nhận công việc hiện tại
  • Sao kê tài sản ngân hàng 6 tháng

 

17

Trường hợp người viết thư mời chưa có quốc tịch Ý/Châu Âu mà chỉ có thẻ tạm trú dài hạn thì thư mời phải được đóng mộc xác nhận chữ ký tại Phường/Xã nơi người viết thư mời sinh sống. Đương đơn cần nộp THƯ MỜI BẢN GỐC kèm theo bản photocopy hợp đồng thuê nhà và hộ chiếu người mời.

 

IV. GIÁ VISA Ý

Phí Visa Ý Công Tác - Du Lịch - Thăm Thân: 6.000.000 VNĐ

Thời gian xét duyệt: 15 Ngày

 

Thảm khảo: Bảng Giá Visa Các Nước

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946 99 11 66
x